قوطی مستطیل

وزن تفریبی هر بسته

( Kg )

تعداد شاخه در بسته اندازه شاخه

 ( M )

وزن

( Kg/M )

ضخامت

 ( T/Mm )

ابعاد

( A*B/Mm )

819 150 6 0/910 2 10*20
1227 180 6 1/138 2/5 10*20
1095 171 6 1/067 2 10*25
1008 126 6 1/334 2/5 10*25
1058 144 6 1/224 2 10*30
1322 108 6 1/530 2/5 10*30
1033 112 6 1/538 2 20*30
1015 88 6 1/923 2/5 20*30
1000 90 6 1/852 2 20*40
1000 72 6 2/315 2/5 20*40
2001 154 6 2/166 2 30*40
2144 132 6 2/708 2/5 30*40
2027 104 6 3/249 3 30*40
2009 135 6 2/480 2 30*50
2046 110 6 3/100 2/5 30*50
2009 135 6 2/480 2 20*60
2046 110 6 3/100 2/5 20*60
2012 120 6 2/794 2 30*60
2053 98 6 3/493 2/5 30*60
2012 80 6 4/191 3 30*60
1939 104 6 3/108 2 40*60
2051 88 6 3/885 2/5 40*60
2014 72 6 4/662 3 40*60
1972 88 6 3/736 2 40*80
2017 72 6 4/670 2/5 40*80
2152 64 6 5/604 3 40*80
2152 48 6 7/473 4 40*80
2016 77 6 4/364 2 40*100
2095 64 6 5/455 2/5 40*100
2003 51 6 6/546 3 40*100