H D3 D1 D1 F E D C B A Dimension
Model
120 15 50 85 35 18 32 1-1
140 35 40 30 15 32 35 18 32 1-2
150 20 40 55 17 20 35 18 60 1-3

 

وزن تقریبی هر بسته

( Kg )

تعداد شاخه در بسته اندازه شاخه

( M )

وزن

( Kg/M )

ضخامت

( T/Mm )

نوع محصول
1980 84 6/6 3/572 2 چهارچوب ساده
1980 84 6/6 3/572 2 چهارچوب فرانسوی
1870 60 6/6 4/730 2 چهارچوب مکزیکی بیرونی